Regulamin

Wstęp 

1. Sprzedaż towarów, tj. książek i produktów elektronicznych (np. e-booki, kursy internetowe i inne treści cyfrowe) za pośrednictwem witryny www.jekos.pl  realizuje Jerzy Kostowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

JEKOS Jerzy Kostowski
ul. Szczytowa 10B
05-092 Łomianki Dolne
NIP: 118-083-70-12
REGON: 140960071
Konto bankowe: Nest Bank nr 62 1870 1045 2078 1077 4963 0001

nazywany dalej SPRZEDAJĄCYM.

Kontakt ze SPRZEDAJĄCYM możliwy jest pod adresem e-mail jerzy.kostowski@jekos.pl.

2. Kupującym może być osoba pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nazywana dalej KLIENTEM.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych, po wypełnieniu Formularza zakupu przez KLIENTA.

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej www.jekos.pl oraz w celu korzystania z usług dostępnych na witrynie, konieczne jest posiadanie przez KLIENTA dostępu do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakup towaru 

3. Zakupu towarów może dokonać wyłącznie KLIENT, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez KLIENTA zamówienia. Do każdego zamówienia są doliczane koszty przesyłki, chyba że są wliczone w cenę produktu. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta i określony w zamówieniu. Zamówienia nie opłacone w ciągu 7 dni są anulowane.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. KLIENT może dokonać zakupu towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony witryny www.jekos.pl. KLIENT może mieć do wyboru kilka wariantów towaru w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Aby zakupić wybrane towary należy:
– wybrać odpowiedni towar,
– wypełnić formularz zamówienia, podając adres dostawy oraz dane potrzebne do wystawienia faktury lub paragonu,
– wybrać sposób zapłaty i formę płatności,
– zatwierdzić formularz zamówienia poprzez użycie stosownego przycisku np. „Kup teraz” z zastrzeżeniem, że zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty zgodnie z Art. 17 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).
– przejść do procedury płatności,
– odebrać towar za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w przypadku produktów elektronicznych za pomocą odpowiedniego linku.

6. Płatność realizowana jest poprzez system tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

7. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą. KLIENT może wybrać płatność gotówką przy odbiorze osobistym. Odbiór osobisty przez KLIENTA jest możliwy po uzgodnieniu terminu.

8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między KLIENTEM a SPRZEDAJĄCYM zawarta zostaje umowa o dostarczenie towaru, w tym produktu o treści cyfrowej, a KLIENTOWI wyświetla się strona z potwierdzeniem zakupu.

9. Zakupiony przez KLIENTA produkt elektroniczny dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 5, a do KLIENTA wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego produktu.

Termin realizacji zamówienia towarów nieelektronicznych jest zależny od czasu dostawy przez Pocztę Polską:
– przesyłka priorytetowa – około 1-2 dni,
– przesyłka ekonomiczna – około 2-7 dni.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w momencie, gdy wszystkie zamówione przez KLIENTA towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Odpowiedzialność i obowiązki KLIENTA

10.  W ramach korzystania z usług witryny www.jekos.pl zabrania się KLIENTOWI zamieszczania treści, które mogą:
– naruszać dobra osobiste osób trzecich (działania w złej wierze),
– naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
– posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierające słownictwo naruszające dobre obyczaje,
– pozostawać w sprzeczności z interesem SPRZEDAJĄCEGO,
– naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe,

SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści zamieszczanych przez KLIENTA, wobec których stwierdzono, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

SPRZEDAJĄCY nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

11. Do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych wystarczające jest posiadanie przez KLIENTA standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader lub pokrewnego do odczytu plików PDF oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika np. Open Office. W przypadku niektórych produktów KLIENT ma możliwość ich edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

Odstąpienie od umowy

12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) KLIENT, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem firmy JEKOS Jerzy Kostowski, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Art. 33, Art. 34 ust. 2 i Art. 35 ww. ustawy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, KLIENT musi poinformować SPRZEDAJĄCEGO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. za pomocą poczty elektronicznej.

Po odstąpieniu od umowy sprzedaży SPRZEDAJĄCY w ciągu pięciu dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy podany przez KLIENTA.

13. Jeśli w toku procedury zakupu produktu KLIENT wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego pliku, to nawet przed upływem terminu do odstąpienia od umowy podanym w ust. 12 KLIENT traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze SPRZEDAJĄCYM.

Tryb postępowania reklamacyjnego

14. SPRZEDAJĄCY ma obowiązek dostarczyć KLIENTOWI towary pozbawione wad fizycznych i prawnych. KLIENT może składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru.

SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

15. Reklamację należy wysłać na adres poczty elektronicznej SPRZEDAJĄCEGO, tj. jerzy.kostowski@jekos.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację KLIENTA, przedmiot reklamacji I żądanie związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, SPRZEDAJĄCY wezwie KLIENTA do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych.

16. KLIENT ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku ewentualnego sporu wynikającego w związku z umową, w tym o dostarczenie treści cyfrowej, SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę na jego rozstrzygnięcie na drodze postępowania mediacyjnego.

Ochrona danych osobowych

17. Administratorem danych osobowych KLIENTA, podanych dobrowolnie podczas składania zamówienia jest SPRZEDAJĄCY. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://jekos.pl/polityka-prywatnosci/. Zbiór danych osobowych podlega zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

SPRZEDAJĄCY przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu realizacji zamówień i świadczenia przez SPRZEDAJĄCEGO usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa i zgody wyrażonej przez KLIENTA.

18. KLIENT, który przekaże SPRZEDAJĄCEMU swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści i do ich poprawiania. SPRZEDAJĄCY zapewnia KLIENTOWI możliwość usunięcia lub modyfikacji danych osobowych z prowadzonego zbioru.

SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KLIENTA i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W przypadku, gdy KLIENT wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A.

Postanowienia końcowe

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 r.